Corona i regnskabet

Dato
23/11/2020


Der vil være påvirkning af de fleste årsregnskaber i 2020 som følge af Coronavirus. Vi kigger på klasse B (selskaber mv.).

Ledelsesberetning

Der er krav om at man beskriver dels virksomhedens væsentligste aktiviteter, samt beskriver væsentlige ændringer til virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold (der kan være mange forhold som følge af corona). Der kan også være beskrivelser af efterfølgende begivenheder samt usikkerheder, som anføres i ledelsesberetningen. De bliver i øvrigt gentaget i noterne.

Resultatopgørelse

Der skal dels ske indregning af modtaget/tilgodehavende kompensation, dels ske indregning af de følgeomkostninger som er en konsekvens af coronavirus. Begge dele skal periodiseres korrekt, og der skal tages stilling til eventuelle tilbagebetalingskrav eller yderligere tilgodehavender (uanset om man har ansøgt på balancetidspunktet eller ej).

Balance

Der kan være potentielle nedskrivninger af en del aktiver som følge af coronavirus. Og der skal i balancen ske indregning af yderligere tilgodehavende kompensation eller forpligtelse til tilbagebetaling af kompensationen (som begge opgøres sammen med slutopgørelsen for kompensationen).

Der skal tages stilling til indregning af evt. indskud på skattekontoen samt forudbetalt moms og a-skat mv. På skattekontoen kan også indgå et rentefrit lån fra staten, som der regnskabsmæssigt skal tages stilling til.

Yderligere tilgodehavende kompensation samt forpligtelse til tilbagebetaling, må ikke modregnes vedr. de forskellige kompensationsordninger, men der skal ske indregning af både tilgodehavender og gæld, altså bruttoindregning.

Noter

Det er i noterne relevant at anføre hvis der er usikkerhed ved indregning af måling. Ligesom det er relevant at anføre hvis der er usikkerhed om virksomhedens evne til fortsat drift. Det kan også være relevant at anføre en note selvom der ikke er usikkerhed om fortsat drift, som netop beskriver at der ikke er usikkerhed.

Det er også relevant at anføre note om efterfølgende begivenheder, hvis der er sket forhold efter balancedatoen som er betydende for regnskabslæser.

Virksomheden skal oplyse om resultatopgørelsesposter som er særlige. Det er fx relevant at beskrive modtaget Coronakompensation, afværgeomkostninger, nedskrivninger af aktiver mv.

Det er også relevant at beskrive ændringer i regnskabsmæssige skøn. Dem kan der være en del af i 2020 som følge af coronavirus.

Under personaleomkostninger er det relevant at tage stilling til hvordan man viser personaleomkostninger, samt antal beskæftigede, hvis der er sket hjemsendelse med/uden lønkompensation.

Ej fortsat drift

Hvis virksomheden ikke kan/skal fortsætte sin aktivitet (et tydeligt eksempel er en minkfarm), skal indregning og måling samt opstilling og klassifikation tilpasses afviklingen. Lidt populært sagt kan man sige at regnskabet 2020 skal omformes til realisation. Sammenligningstallene er det eneste der ikke påvirkes, men ellers bliver hele regnskabet påvirket.

Mere tid

Det må forventes at ledelse og revisor skal bruge ekstra tid til alle disse potentielle forhold, i 2020 regnskabet.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.


Tilbage til nyhedsoversigt